کارشناس رسمی دادگستری

(بيع قطعي سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب خانه مسكوني )

به نام خدا

قرارداد

(بيع قطعي سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب خانه مسكوني  )

طرف اول قرارداد (فروشنده) :خانم /آقاي : ................................................فرزند آقاي  ..............
داراي شناسنامه شماره .........................................صادره از ................به نشاني: .....................................................................................................................................................................................................................

طرف دوم قرارداد (خريدار ): خانم / آقاي :................................فرزند آقاي:.........................
داراي شناسنامه شماره .................................................................................................صادره از ...................متولد ......................نشاني : .............................................................................................................................................................................................................موضوع معامله :  تمامي سه دانگ از شش دانگ يك باب خانه پلاك واقع در بخش 17 ثبتي شهرستان ...........محدوده و مورد ثبت سند مالكيت  شماره .............مورخ ...............صفحه ...........جلد .........فاقد شماره چاپي صادره به نام فروشنده با جميع توابع شرعيه و لواحق عرفيه آن اعم از عرصه و اعيان بدون استثناء‌ و بانضمام قدر الحصه از برق به شماره پرونده ...................و آب به شماره اشتراك ...................و گاز شهري به شماره شناسايي .............و منصوبه هاي در آن وبا قيد اينكه آقاي :...................فرزند .............. صادره .................متولد .................. ساكن :.......................................................نيز به عنوان مالك سه دانگ مشاع ديگر و به عنوان شفيع با التفات به سند  مالكيت شماره .......................
مورخ     /    /    13 صفحه  ................جلد ........ فاقد شماره چاپي با امضاء اين سند حق شفعه را در انجام اين معامله اسقاط و از آن صرف نظر نمود .

مبلغ قرارداد : مبلغ ............ ريال رايج كه تماماً و نقداً به فروشنده تاديه و تسليم شده است .

كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هرچند فاحش از متبايعين اسقاط گرديده و باظهار صيغه مبايعه قطعيه جاري گرديد.

محل امضاء ( فروشنده)                                                           محل امضاء (خريدار) :

بيع قطعي – با سرقفلي مغازه و با قيد تعهد تخليه و تحويل نمودن

بسم الله الرحمن الرحيم

بيع قطعي – با سرقفلي مغازه و با قيد تعهد تخليه و تحويل نمودن

فروشندگان  :خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   2- خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از

(بالمناصفه و الاشاعه نسبت به مورد معامله ) و متناصفاً نسبت به طلب ذيل الذكر و ساكنين :

خريدار: خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

مورد معامله : تمامت شش دانگ يك باب خانه مسكوني احداثي در شش دانگ يك قطعه زمين به
مساحت              متر مربع داراي پلاك                      فرعي از                     اصلي مفروز و مجزي شده ازپلاك                    فرعي از اصلي واقع در اراضي                      بخش                     ثبتي تهران محدوده و موارد ثبت دو طغري سند مالكيت شماره                            مورخ                     صفحات وجلد                 به شمارات چاپي             و                   صادرات به نام فروشندگان انتقالي ازخانم / آقاي                      به موجب سند شماره                  مورخ                   دفترخانه شماره                    تهران با جميع توابع شرعيه و لواحق عرفيه آن بدون استثناء اعم از عرصه و اعيان با برق شماره پرونده                    و آب شماره اشتراك                       و گاز شهري شماره شناسايي                          منصوبه هاي در آن اعم از حق الاشتراك ها و ودايع احتمالي مربوطه .

قيمت : مبلغ                                        ريال رايج كه مبلغ                  ريال از آن نقداً و في المجلس تسليم فروشندگان گرديده باقرار آنان و مابقي را كه مبلغ                            ريال است بر ذمه خريدار دين ثابت است كه در تاريخ                               ماه هزار و سيصد و                        شمسي طبق همين سند به فروشندگان بپردازد .

كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هرچند فاحش از متبايعين اسقاط گرديده و به ظهار صيغه مبايعه قطعيه جاري گرديد.

منافع مورد معامله قبلاً به كسي واگذار نشده و خريدار با رويت مبيع ، وقوف كامل از محل وقوع ، حدود و مشخصات ريال بول و اقرار به تصرف و قبض مورد معامله نمود .

بخش نامه شماره 130/10-14/1/58 ثبت كل به خريدار تذكر داده شده و مع الوصف خريدار مسئول شناسايي فروشندگان گرديد.

ضمن العقد شرط شده كه خريدار يا قائم مقام وي حق دارد چنانچه در هر قسمت از متن و مفاد و يا در هر يك از مستندات اين سند سهو قلم يا اشتباه بيني رخ داده باشد با ارائه و تطبيق مدارك ، ضمن تنظيم و امضاء اقرار نامه هاي رسمي اصلاح رفع اشتباه نمايد .

شمول رهن : خريدار جهت تامين دين موضوع مابقي ثمن معامله فوق تمامت مورد معامله را طي مدت مرقوم نزد فروشندگان با الزامات ذيل در رهن قرار داده :

1-      فك رهن نگردد مگر با اداي تمامت دين مرقوم و پرداخت قسمتي از دين موجب فك قسمتي يا تمام مورد رهن نخواهد بود .

2-   مادامي كه فك رهن نشود راهن حق هيچ گونه معامله حتي به صور : صلح حقوق و وكالت و اجاره و غيره را نسبت به مورد رهن و به هيچ صورت ولو به طور مشاع يا مفروز ، جزئاً يا كلاً ندارد .

3-      ايجاد و احداث اعياني هاي بعدي و تاسيسات و خدمات جديد در مورد رهن جزء مورد رهن خواهد بود .

4-   مرتهنين حق دارند جهت وصول تمام يا هر قسمتي از طلب مرقوم خود عليه راهن يا رهينه اجراييه صادر كننده و رجوع به هر يك مسقط حق رجوع به ديگري حتي در مراحل اجرايي نخواهد بود .

5-   راهن ضمن العقد و ضمن عقد خارج لازم انعقاد يافته شفاهي في مابين خود با مرتهنين بنا به اقراره مرتهنين را منفرداً يا متفقاً (با الزام به رعايت نصفت ) وكلاي وكيل بلا عزل خود را از تاريخ زير به مدت پنجاه سال شمسي با حق توكيل به غير ولو مكرر قرار داده كه مرتهنين جهت مطالبات خود ناشي از اين سند و صرفاً بنا به تشخيص و اعلام خود نسبت به فروش مورد رهن ضمن فك اين رهن به هر قيمت و با هر شرط و الزام به هر شخص حقيقي يا حقوقي ولو به خود اقدام نموده و اخذ بها و خالص بهاي آن را بابت مطالبات مرقوم خود پاياپاي نموده و چنانچه زيادتي داشته زيادت را به راهن مسترد نموده و در صورت نقيصه حق وصول مابه التفاوت را از راهن دارند و در اين راستا مرتهنين (وكلاء )حق مراجعه به ادارات دولتي و شهرداري و موسسات وابسته جهت اخذ مجوز ها و گواهي ها حتي گواهي پايان كار و مفاصا حساب ها و پاسخ استعلاميه ها و پرداخت هزينه هاي قانوني و تعهد تخليه و تحويل مورد معامله در زمان مناسب و سپردن تعهد پرداخت وجه التزام متناسب روزانه جهت تامين تخليه و تحويل به موقع بنا به تشخيص خود و همچنين در صورت عدم دسترسي به سند مالكيت درخواست و دريافت اخذ المثني سند مالكيت و اسقاط كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هرجند فاحش و تنظيم و امضاء اسناد رسمي مربوطه حتي اصلاحيه هاي احتمالي بعدي دارا مي باشد وبنابراين راهن  حق عزل يا بركناري وكلاي مرقوم و يا حق ضم امين و يا تعيين ناظر و همچنين حق هرگونه اعمال مغاير با مفاد متن اخير را ضمن العقو فوق الذكر در مدت 50 سال موصوفه از خود ساقط كرده است بديهي است بعد از تسويه حساب راهن (بدهكار )در مورد اين سند با بستانكار (مرتهنين) قبل از اجراي اين وكالت نامه كه نهايتاً رهينه از رهن خارج خواهد شد وكالت مزبور نيز به خودي خود منتفي و ملغي الاثر مي باشد .

6-      وكالت مندرج در شق پنجم مزبور بعد از فوت هر يك از مرتهنين با توجه به ماده 777 قانون مدني با ورثه وكيل متوفي معتبر خواهدبود .

7-   مورد رهن قبل از رهن آني مرتهنين ثانياً به تصرف راهن داده شده تا طي آن مدت به رايگان از آن استيفاي منافع نمايد و صيغه رهن به قرار جاري گرديد .

ساير مستندات :

1- پاسخ استعلاميه شماره                   ثبت منطقه                                 تهران

2- گواهي مالياتي شماره                                سرمميزي                       تهران

3- گواهي پايان ساختمان شماره                           ملحوظ و مقبول خريدار و سطح شهر طبق سند ابتياعي و نوسازي شماره                       شهرداري منطقه                         تهران

تاريخ

امضاء

قرارداد (انجام خدمات........ )

به نام خدا

قرارداد (انجام خدمات........ )

طرف اول قرارداد (كارفرما ) : نام و نام خانوادگي و مشخصات شناسنامه و نشاني كامل براي اشخاص حقيقي و نام شركت يا موسسه ، نوع آن و شماره ثبت و نشاني قانوني دفتر مركزي آن براي اشخاص حقوقي در اين قسمت بايد درج شود .

طرف دوم قرارداد ( پيمانكار ) :نام و مشخصات كامل و نشاني پيمانكار (كسي كه انجام نوعي كار هاي خدماتي را بر طبق خواسته كارفرما قبول نموده ) اعم از آنكه شخص حقيقي يا حقوقي باشد در اين قسمت بايد درج گردد .

موضوع قرارداد : شرح كامل موضوع انجام كار مورد نظر به صورت كاملاً واضح و روشن در اين بند درج مي گردد .

مدت قرارداد :با توجه به توافق طرفين ، مدت انجام كار در اين قسمت به طور صريح درج مي گردد .

مبلغ قرارداد : مبلغ توافق شده بين كارفرما و پيمانكار و نحوه پرداخت آن به طور كاملاً واضح و گويا در اين قسمت نوشته مي شود .

شرايط : تمام شرايط مورد نظر كه مورد موافقت طرفين باشد ، از جمله كسر ماليات ، بيمه ، عوارض دولتي ، نحوه دريافت سپرده هايي اگر لازم باشد  از جمله سپرده حسن انجام تعهدات و غيره و ساير شرايط مواردي كه براي انجام دقيق و صحيح كار مورد نظر لازم و ضروري باشد در اين قسمت درج مي گردد .

فرس ماژور : شرايط فرس  ماژور در اين قسمت درج گردد .

حل اختلاف : تمامي موارد احتمالي كه باعث حل اختلاف شود و در اين صورت نحوه حل آن از طريق مراجعه به داور مورد قبول و يا مراجع صالحه قضايي در اين قسمت در ج گردد .

تعداد نسخ و اعتبار قرارداد : اين قرارداد در ..........نسخه و هر نسخه در .......... صفحه كه تماماً داراي اعتبار واحد است تنظيم گرديده و طرفين قرارداد با آگاهي و اطلاع كامل از مفاد ماده 10 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران ، آنرا با امضاء خود مورد تائيد و قبول  قرار داده اند .

محل امضاء‌طرف اول قرارداد (كارفرما )

محل امضاء طرف دوم قرارداد (كارگر )

قرارداد انجام كار

بسمه تعالي

قرارداد انجام كار

قرارداد حاضر بين                                                               كه منبعد در اين قرارداد كارفرما ناميده مي شود از يك سو و آقاي                                     كه منبعد در اين قرارداد كارگزار ناميده مي شود : از سوي ديگر به شرح زير در تاريخ                                 منعقد مي گردد .

1-مشخصات كارفرما                                      اداره                                                     به نمايندگي مسئول

2- مشخصات كارگزار : نام و نام خانوادگي                              فرزند               ش.ش           ت.ت        محل صدور

3- آدرس كارگزار

تلفن :

4- مدت قرارداد از تاريخ                   تا تاريخ                    به مدت

5- موضوع قرارداد :

6- اجرت قرارداد : در ازاي انجام موضوع قرارداد مبلغ                   ريال اجرت متعلقه به قرارداد به عنوان : حق الزحمه □      حق التدريس□  حق التحقيق □  حق المشاوره □

از طرف كارفرما به كارگزار پرداخت مي گردد .

7- نحوه پرداخت : مبلغ موضوع قرارداد در سه مقطع و به ازاء هر مقطع                                        ريال در پايان هر ماه با تائيد كارگزار و ناظر پرداخت مي گردد .

تبصره : با توجه به نوع كار و برآورد ساعتي و ريالي جهت تهيه اطلاعات مذكور (حسب ضميمه پيوست )، كارگزار موظف است در پايان هر ماه از شروع قرارداد (70) مورد از اطلاعات مذكور در ماده (5) قرارداد را ارائه نمايد ، در غير اين صورت به ازاء هر مورد مبلغ (               ) ريال از حق الزحمه مذكور در ماه (  7) قرارداد كسر خواهد شد .

8- كارگزار موظف است كليه كار هاي مربوط به انجام كار را با دقت و كوشش و تعهد و مسئوليت انجام داده و نسبت به اهتمام در كار نهايت سعي را مبذول داشته و شرط امانت را نيز رعايت نمايد .

9- در صورت بروز هر گونه اختلاف مرجع رسيدگي و حل اختلاف                      مي باشد .

10- در صورت بروز هر گونه خسارت به اموال سپاه از سوي كارگزار در حين انجام كار مسئوليت ناشي از آن به عهده كارگزار خواهد بود و بايد جبران نمايد .

11- نحوه فسخ قرارداد طبق توافق طرفين مي باشد .

12- كسورات قانوني اين قرارداد به عهده كارگزار است .

13- نحوه انجام كار :

- به عنايت به لزوم تحويل آماري اطلاعات درخواستي موضوع قرارداد برابر ماده 7 و به صورت پروژه اي ، زمان انجام كار به صورت روزانه منوط به ساعت خاص نبوده و در اختيار كارگزار مي باشد .

- هزينه اياب و ذهاب به مراكز داخل و خارج از سپاه و ساير هزينه ها از قبيل غذا و ......... به عهده كارگزار است .

- كارفرما صرفاً در زمينه تامين لوازم اداري (از قبيل كاغذ ، كاور ، زونكن و.)، ارائه مشاوره و انجام برخي از مكاتبات در خصوص موضوع قرارداد متعهد مي باشد .

14- ناظر قرارداد آقاي                     مي باشد كه كارگزار موظف است گزارش عملكرد خود را در پايان هر ماه به ايشان ارائه نمايد .

15- اين قرارداد در 14 ماده در تاريخ                در         نسخه تهيه و به امضاي طرفين قرارداد رسيد كه از اعتبار و حكم واحدي برخوردار هستند .

نام و امضاء كارگزار                                 نام و امضاء ناظر                         نام و امضاء كارفرما

قرارداد انجام خدمات

قرارداد انجام خدمات

مقدمه :

در مورخه                       قرارداد حاضر بين                                    كه منبعد در اين قرارداد كارفرما ناميده مي شود به نمايندگي آقاي                    از يك طرف و آقاي                فرزند               متولد         داراي شماره شناسنامه       صادره از          با تحصيلات                          در رشته                   كه در اين قرارداد مجري ناميده مي شود از طرف ديگر ، طبق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين قرارداد درج شده است ، به شرح ذيل منعقد مي گردد .

ماده يك – موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد استفاده از خدمات مجري به منظور پروژه يا قرارداد :

1-

2-

ماده 2- اسناد و مدارك :

اين قرارداد شامل اسناد و مدارك زير است :

الف متن قرارداد

ب: مشخصات فني (پيوست شماره يك )

ج: نمودار زمانبندي اجراي قرارداد (پيوست شماره دو )

د: يك برگ سفيد به شماره                جهت تضمين حسن انجام كار سپرده شده از سوي مجري

ه: كپي كارت تحصيلي  و شناسنامه  مجري

ماده 3- مدت قرارداد :

مدت اجراي قرارداد                و زمان شروع آن از تاريخ پيش پرداخت مي باشد .

ماده 4- مبلغ قرارداد :

مبلغ قرارداد                          ريال مي باشد و بر  اساس جدول زير پرداخت خواهد شد .

مجري :

نماينده كارفرما :

ناظر :

الف : معادل 20 درصد مبلغ پروژه در زمان انعقاد قرارداد به عنوان پيش پرداخت مي باشد .

ب: معادل 40 در صد از مبلغ پروژه پس از ارائه صورت وضعيت دو ماهه از زمان شروع قرارداد با توجه به پيوست شماره 2

ج: معادل 40 درصد از مبلغ پروژه پس از اجراي موضوع قرارداد با توجه به پيوست شماره 2

تبصره : معادل 10 درصد هر يك از اقساط فوق (الف ، ب ، ج ) به عنوان حسن انجام كار كسر شده و در پايان قرارداد در صورت تاييد نهايي كارفرما به عنوان تسويه حساب به مجري پرداخت مي گردد . معادل 5 درصد از هر يك اقساط فوق نيز به عنوان علي الحساب ماليات مودي (دريافت كننده وجه ) كسر و به حساب تعيين شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز و رسيد آن به مجري تسليم مي شود .

ماده 5 - تعهدات مجري :

1-   كليه تعهدات اجرايي مجري در قالب مشخصات فني (پيوست شماره 1) ذكر گرديده است و مطابق نمودار زمانبندي اجراي قرارداد كه به تائيد كارفرما رسيده است ، (پيوست شماره 2) انجام مي شود و از طرف مجري به كارفرما تسليم مي گردد .

2-      مجري متعهد مي گردد گزارش نوبه اي پيشرفت پروژه را در فواصل             و به طور متوالي به كارفرما تسليم كند .

3-      مجري متعهد مي گردد در پايان هر مرحله گزارش پيشرفت پروژه را به كارفرما تسليم كند .

4-       مجري متعهد مي گردد در پايان پروژه مستندات آن را در دو نسخه به كارفرما تحويل دهد .

5-      هر گونه تغيير و اصلاح مفاد قرارداد توسط مجري مي بايست كتباً به تائيد كارفرما برسد .

6-      مجري بدون هماهنگي با كارفرما حق واگذاري مستندات و خروجي هاي پروژه را به اشخاص حقيقي و حقوقي ندارد .

7-   مجري متعهد مي گردد طبق زمان بندي اجراي قرارداد به موقع عمل نمايد  . مجري متعهد مي گردد ، تهيه مستندات پروژه را مطابق فرمتي كه توسط كارفرما پيشنهاد مي شود ، تدوين نمايد .

ماده 6- تعهدات كارفرما :

1-   كارفرما در حدود مقدورات متعهد مي گردد اطلاعات مورد نياز پروژه را تا آنجا كه جنبه امنيتي و محرمانه نداشته باشد در اختيار مجري قرار دهد .

2-      پرداخت به موقع اعتبار مربوطه .

3-   كارفرما مخير است هر زمان كه صلاح بداند (جدا از بازديد ناظر ) از موضوع توافقنامه بازديد عمومي و تخصصي به عمل آورد و ناظر خود را جهت نظارت بر اجراي پروژه به طور رسمي معرفي نمايد .

4-   حداكثر پس از 3 روز از گزارش نوبه اي و مرحله اي پيشرفت پروژه نظرات خود را به مجري اعلام نموده تا نسبت به رفع نواقص به هزينه  خود اقدام نمايد . در غير اين صورت گزارش تائيد شده تلقي مي گردد .

5-   حداكثر پس از 5 روز از تاريخ دريافت گزارش نهايي پروژه نظرات خود را به مجري اعلام نموده تا نسبت به رفع نواقص به هزينه خود اقدام نمايند . در غير اين صورت گزارش تائيد شده تلقي مي گردد .

تبصره : نظرات اصلاحي كارفرما شامل گزارش هاي تاييد شده قبلي نمي باشد .

6-      هرگونه تغيير در مشخصات فني و مفاد اين قرارداد توسط كارفرما مستلزم موافقت كتبي مجري يا انعقاد الحاقيه قرارداد مي باشد .

ماده 7- ضمانت حسن انجام كار :

براي حصول اطمينان از حسن انجام تعهدات ، مجري معادل مبلغ قرارداد را در قالب يك فقره سفته همزمان با دريافت قسط اول قرارداد به كارفرما تحويل مي دهد . اين وجه الضمان در صورتيكه مجري به تعهدات ناشي از اين قرارداد عمل ننمايد به نفع كارفرما ضبط خواهد شد و در غير اين صورت در زمان تسويه حساب نهايي از سوي كارفرما به مجري مسترد مي شود .

سفته به شماره                        مورخ ......................

ماده 8- حوادث قهريه :

در شرايط اضطراري يا حوادث غير مترقبه از قبيل جنگ ، زلزله ، سيل و آتش سوزي چنانچه طرفين قرارداد توافق نمايند ، مي توانند بر اساس مفاد قرارداد و با تعيين خسارت هاي وارد شده به طور توافقي به اجراي قرارداد ادامه دهند و در صورتي كه انجام قرارداد حاضر براي يك از طرفين غير ممكن شود ، طرف ذيربط
مي تواند ختم قرارداد را به طرف ديگر اعلام نمايد . در غير اين صورت ظرف مدت يك ماه بعد از اعلام ختم قرارداد مجري صورت حساب مبالغي كه بايد از طرف كارفرما به وي پرداخت شود به كارفرما تسليم مي نمايد و كارفرما بعد از در يافت صورت حساب فوق و ارزيابي آن به مدت حداكثر يك ماه و محاسبه توسط كارشناسان مرضي الطرفين ، كليه مبلغي را كه به مجري تعلق مي گيرد ، پرداخت خواهد نمود .

ماده 9- موارد فسخ قرارداد :

در صورتيكه مجري به علت قصور ، مدت انجام تعهدات ( طبق ماده 3)را تا پيش از يك چهارم مدت انجام كل پروژه به تعويق اندازد و يا اينكه به طور كلي مفاد تمام يا قسمتي از قرارداد را رعايت نكند ،كارفرما كتباً به مجري اخطار خواهد كرد كه نقايص و معايب را ظرف مدت 20 روز مرتفع سازد . در صورتيكه مجري در ظرف مدت مذكور به تذكر كارفرما و بر طبق مفاد قرارداد عمل نكند كارفرما حق خواهد داشت اين قرارداد را با اخطار كتبي 20 روزه فسخ نمايد . در اين صورت ارزش خدماتي كه مجري در مراحل مختلف تا تاريخ فسخ قرارداد انجام داده ، توسط كارشناسان مرضي الطرفين ارزيابي شده و پس از محاسبه كامل ، تسويه حساب نهايي با مجري انجام مي شود در صورتي كه كارفرما موارد ذكر شده در ماده 6 را اجرا نكند در ابتدا مجري موضوع را كتباً با كارفرما اطلاع داده و برنامه كار را تا دو برابر زمان تاخير شده از طرف كارفرما به تعويق خواهد افتاد . چنانچه اين مدت تاخير 20 روز به طول انجامد يا مفاد ماده 4 رعايت نشده و حق الزحمه مجري به طور كامل در زمان هاي قيد شده در قرارداد پرداخت نگردد ، مجري حق دارد طي اخطار كتبي 20 روزه قرارداد را فسخ نمايد و وجوهي را به شرح ذيل دريافت دارد ، كليه هزينه هاي مربوط به خدمات انجام شده توسط مجري به منظور اجراي اين قرارداد با ارائه اسناد و مدارك مربوطه و ارزيابي و محاسبه توسط كارشناسان مرضي الرفين .

ماده 10-

مجري اعلام ميدارد كه مشمول قانون مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي نبوده و در صورت اثبات خلاف آن شخصاً مسئول و جوابگو خواهد بود .

ماده 11- نشاني طرفين قرارداد :

كارفرما :

آدرس :

تلفن :

مجري :

آدرس :

تلفن :

ماده 12- قانون قرارداد :

اين قرارداد از هر حيث تابع قوانين دولت جمهوري اسلامي بوده و در سه نسخه تنظيم و به امضاء رسيده است و كليه نسخ آن از اعتبار واحد برخوردارند .

اين قرارداد در 12 ماده رويت شده و صحت مطالب مندرج در آن مورد تائيد مي باشد و ايجاد هر گونه تغييرات در متن اين قرارداد ، متضمن تنظيم صورت جلسه جديد خواهد بود .

امضاء كارفرما يا نماينده                                   امضاء مجري                  امضاء ناظر

صفحه قبل 1 ... 161 162 163 ... 246 صفحه بعد
1228 مطلب