کارشناس رسمی دادگستری

بررسی تخصصی و کارشناسانه اختلافات تعاونیهای مسکن و اعضاء

شرکتهای تعاونی مسکن یکی از بهترین راهکارهای خانه دار شدن افرادی است که با گردهم آوردن سرمایه های خود و اقدام به تأسیس شخصیتی حقوقی و آنهم در قالب تعاونی اقدام به فعالیت می نمایند. آنچه که بیشترین توجه را می طلبد اطلاع یافتن اعضاء شرکتهای تعاونی از حق و حقوق خود و همچنین وظایفی که بایستی در جهت پیشبرد اهداف شرکت تعاونی که همانا فراهم آوردن شرایطی است که به سرعت بخشیدن به پروژه بیانجامد و هرچه زودتر افراد خانه دار بشوند. عدم شناخت و اطلاع از قوانین و مقررات و حق و حقوق افراد در برخی مواقع موجب بروز اختلافات بین اعضاء و مدیریت شرکتهای تعاونی می گردد. لزوم رسیدن به حق و حقوق اعضاء در شرکتهای تعاونی نیازمند نگاه تخصصی و کارشناسانه به این موضوع است. گروه کارشناسان رسمی دادگستری با بهره گیری از کارشناسان رسمی دادگستری در رشته های ساختمان، امور تعاون و کارشناسان حقوقی و ثبتی زمینه ارائه خدمات ویژه ای در این بخش را به وجود آورده است. لذا این گروه آمادگی خود را بمنظور قبول داوری و همچنین انجام امور کارشناسی در حوزه تعاونیهای مسکن را اعلام می دارد. شرکتهای تعاونی مسکن و اعضاء تعاونیهای مسکن که خواستار ارائه خدمات در این زمینه هستند می توانند با مدیریت گروه تماس حاصل نمایند.