کارشناس رسمی دادگستری

تحلیلی بر شرایط انحلال عقد و قرارداد، کارشناس رسمی دادگستری، راه و ساختمان و نقشه برداری

در این مبحث به تحلیل و بررسی شرایط انحلال ، فسخ ، اقاله ، بطلان عقد و قرارداد پرداخته می شود و توجه به این موارد در هنگام تنظیم و امضاء عقود و انواع قراردادها ضروری است .

انحلال عقود ، شرایط و اَشکالِ آن

انحلال یعنی بر هم زدن عقد و قرارداد و جلوگیری از ادامه ، تداوم و اعتبار وجودی آن و آثار حقوقی اش به اشکال متفاوت است. انحلال یک مفهوم عام است و به هر شکل که موجبات اعتبار یک عقد فراهم شود و ادامه آثار حقوقی آن متوقف شود ، عقد منحل ، محسوب می شود و اعم از این که عقد لازم باشد یا جائز ، تملیکی باشد یا عهد ، معوض باشد یا غیرمعوض و مربوط به اشخاص حقیقی باشد و یا حقوقی .

اَشکالِ انحلال

انحلال هر عقد و قراردادی اَشکالِ مختلفی دارد که عبارت است از :

1)  فسخ

2) انفساخ

3) تفاسخ ( اقاله )

4) بطلان

5) انقضاء مدت

6)  بذل مدت ( صرف نظر کردن زوج از تم