کارشناس رسمی دادگستری

قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداريها

ماده واحده :

در کليه قوانين و مقرراتي که شهرداريها مجاز به تملک ابنيه ، املاک و اراضي قانوني مردم مي باشند در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالک ، قيمت ابنيه ، املاک و اراضي بايستي به قيمت روز تقويم و پرداخت شود.
تبصره۱- قيمت روز توسط هيئتي مرکب از سه نفر کارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق که يکنفر به انتخاب شهرداري و يکنفر به انتخاب مالک يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين مي باشد تعيين خواهد شد ، رأي اکثريت هيئت مزبور قطعي و لازم الاجراء است .

تبصره ۲:

در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم ، دادگاه صالح محل وقوع ملک ، اقدام به معرفي کارشناس خواهد نمود.

تبصره ۳:

در صورتيکه در محل ، کارشناس رسمي دادگستري وجود نداشته باشد طبق ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمي مصوب ۱۳۱۷ عمل خواهد شد.

تبصره ۴:

هرگاه مالک يا مالکين ، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت يکماه از تاريخ اعلام دستگاه که به يکي از صور ابلاغ کتبي ، انتشار در يکي از روزنامه هاي کثير الانتشار يا آگهي در محل به اطلاع عمومي مي رسد ، تعيين ننمايد و در