کارشناس رسمی دادگستری

مدارک لازم جهت حضور دردفتراسناد رسمی، کارشناس رسمی دادگستری، راه و ساختمان و نقشه برداری

1. همراه داشتن شناسنامه برای متعاملین الزامی می باشد،

 

2. کد ملی وکد پستی

 

3. بنچاق وخلاصه معامله

 

4. کپی مبایعه نامه یا قرارداد (همراه با کد رهگیری)

 

5. گواهی یا مفاصاحساب دارائی ( مشاغل یا درآمد ویا نقل وانتقال)

 

6. گواهی پایانکار جدید یا قدیم (براساس توافق متعاملین )

 

7. مفاصاحساب نوسازی

 

8. مفاصاحساب عوارض مشاغ