کارشناس رسمی دادگستری

قانون استفاده خانه های سازمانی

ماده 1 - خانه سازماني خانه‌اي است كه از طرف وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي و يا وابسته به دولت در اختيار متصديان مشاغل معيني در دوره‌تصدي آن شغل براي سكونت گذارده مي‌شود.
‌ماده 2 - شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني و مبلغي كه استفاده‌كننده بايد بپردازد و همچنين ترتيب تخليه آن به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد‌بود كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف وزارت دارايي و وزارت آباداني و مسكن تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده 3 - در صورتي كه استفاده‌كننده از خانه سازماني ظرف مهلت مقرر خانه را تخليه نكند تا روز تخليه و تحويل حقوق و مزاياي او و در مورد‌مستخدم بازنشسته يك چهارم حقوق بازنشستگي او به نفع سازمان مربوط برداشت مي‌شود.
‌ماده 4 - ادارات پرداخت‌كننده حقوق در مركز و شهرستانها مكلفند مبلغي را كه استفاده‌كننده از خانه سازماني در ازاء استفاده از آن بايد بپردازد‌ماهيانه از حقوق و ساير دريافتيهاي او كسر و بلافاصله به حساب مربوطه تحويل نمايند.
‌ماده 5 - خانه‌هاي سازماني مشمول هيچيك از مقررات قانون مالك و مستأجر و همچنين انجام تشريفات ثبتي مربوط به مقررات اجاره و استجاره‌نخواهد بود.
‌ماده 6 - خانه‌هاي سازماني نيروهاي مسلح شاهنشاهي مشمول مقررات مربوط به خود خواهد بود. قانون بالا مشتمل بر شش ماده كه در تاريخ1346.3.1 به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز سه‌شنبه شانزدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي مورد تصويب‌مجلس شوراي ملي قرار گرفت.
‌رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي