کارشناس رسمی دادگستری

‌لايحه ثبت اراضي موات اطراف شهر تهران

ماده 1 - از تاريخ 31.5.28 قبول تقاضاي ثبت نسبت به اراضي بائر بلامالك و موات اطراف شهر تهران واقع در حدود ذيل از

احدي پذيرفته‌نخواهد شد:

‌شرقاً و جنوباً از اضلاع خارجي خيابانهاي شهباز - شوش تا شعاع شش كيلومتر و شمالاً از ضلع خارجي خيابان شاهرضا تا

شعاع 18 كيلومتر و غرباً از‌ضلع خيابان سي‌متري نظامي تا شعاع 36 كيلومتر.

‌ماده 2 - دولت مكلف است نسبت به اراضي فوق‌الذكر اقدام به درخواست ثبت نموده و اراضي مورد تقاضاي ثبت را جزو

سرمايه بانك ساختماني‌قرار دهد تا بانك مزبور طبق اساسنامه خود عمل كند.

‌ماده 3 - اشخاصي كه نسبت به اين قبيل اراضي ادعايي داشته باشند پس از ثبوت در محاكم در صورتي كه اراضي تاكنون

به فروش رسيده يا تقسيم‌شده و يا به مؤسسات عمومي از قبيل مساجد. مدارس. مريضخانه. و خيابان و غيره تخصيص

داده شده بهايي را كه بانك به عنوان قيمت زمين دريافت‌داشته به محكوم‌له مي‌پردازد و در صورتي كه در اراضي مورد ادعا

تا اين تاريخ عمليات فوق‌الذكر انجام نشده بانك ساختماني مي‌تواند زمين را‌نگهداشته و قيمت قبل از مرغوبيت را به

محكوم‌له بپردازد و يا آن كه با اخذ حق تشرف و مرغوبيتي كه در اثر اقدامات بانك به وجود آمده است عين‌زمين را به

محكوم‌له مسترد دارد.

‌تبصره - نسبت به دعاوي فوق‌الذكر ارجاع امر به داوري ممنوع است.

‌ماده 4 - وزارت دادگستري و دارايي و كشاورزي مأمور اجراي اين قانون مي‌باشند.

‌به موجب قانون تمديد تبصره قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لايحه قانوني مربوط به

اراضي موات اطراف شهر‌تهران كه در تاريخ يكشنبه 25 تير ماه يك هزار و سيصد و سي و چهار به تصويب كميسيونهاي

مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا مي‌باشد.

‌رييس مجلس سنا - سيد حسن تقي‌زاده رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت