آرمان سنجش عادل

نتایج نظرسنجی

نحوه آشنایی با وب سایت؟
جستجو در اینترنت %64 %64 567
از طریق دوستان %11 %11 98
از طریق SMS %4 %4 41
سایر موارد %19 %19 168
مجموع نظرات: 874