نتایج نظرسنجی

نحوه آشنایی با وب سایت؟
جستجو در اینترنت %63 %63 535
از طریق دوستان %11 %11 95
از طریق SMS %4 %4 41
سایر موارد %19 %19 167
مجموع نظرات: 838