نتایج نظرسنجی

نحوه آشنایی با وب سایت؟
جستجو در اینترنت %64 %64 557
از طریق دوستان %11 %11 97
از طریق SMS %4 %4 41
سایر موارد %19 %19 168
مجموع نظرات: 863